Telefon: +48 507 415 232 Telefon: +48 570 469 222
W razie wypadku otwarte 24h na dobę!

Dofinansowania

    Home / Dofinansowania
Działamy na terenie całej Polski!

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Każdej ubezpieczonej osobie przysługuje bezpłatne lub z dodatkową dopłatą zaopatrzenie w wyrób medyczny, będący sprzętem ortopedycznym, np. wózki inwalidzkie, balkoniki, ortezy, czy pionizatory lub środkiem pomocniczym, czyli pieluchomajtki, cewniki, poduszki i materace przeciwodleżynowe. Aby uzyskać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia należy dopełnić kilka formalności opisanych poniżej.

Opis procedury na przykładzie wózka inwalidzkiego specjalnego.

O dofinansowanie NFZ na zakup wózka inwalidzkiego osoby dorosłe mogą ubiegać się raz na 4 lata, a dzieci od 2 do 18 r.ż. raz na 3 lata.

W przypadku, gdy wyrób medyczny nie zaspakaja już potrzeb Pacjenta, to okres jego użytkowania może zostać skrócony.

Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu:

1) u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane;
2) u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
b) rehabilitacji,
c) rozwoju fizycznego;
3) wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.

Pacjent może jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie do innego sprzętu, w zależności od tego jakie są jego potrzeby (np. poduszka przeciwodleżynowa do wózka).

Osoba która stara się o dofinansowanie musi mieć aktualne ubezpieczenie.

Krok 1

Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty, który wypełnia druk Zlecenia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne (Zlecenie na Zaopatrzenie w Wyrób Medyczny możemy uzyskać zarówno u lekarza mającego podpisaną umowę z NFZ, jak i na wizycie prywatnej.

Poprawnie wypełniony wniosek:
• W górnej części druku- czytelna pieczątka podmiotu leczniczego (przychodni lekarskiej, czy szpitala)
• Kod wyrobu medycznego wg NFZ, np. P.130 wózek inwalidzki specjalny
• Dokładne określenie nazwy wyrobu medycznego
• Określenie jednostki chorobowej: pisemne lub za pomocą kodu wg ICD-10
• Data wystawienia zlecenia
• Pieczątka i podpis osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

Krok 2

Wypełniony przez lekarza wniosek należy potwierdzić w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnym z miejscem zamieszkania.

W przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie osobiście udać się do Oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia, należy do Zlecenia dołączyć upoważnienie dla osoby, która potwierdzi je w imieniu pacjenta.

Krok 3

Dostarczenie podbitego przez Oddział Wojewódzki NFZ Zlecenia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne, odbiór sprzętu oraz potwierdzenie realizacji zlecenia.

W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Nasz pracownik:

• wytłumaczy, jakie produkty medyczne podlegają refundacji i jaka będzie jej wysokość;
• doradzi, o jaki refundowany sprzęt może ubiegać się Pacjent;
• pomoże w dokonaniu formalności związanych z realizacją wniosku na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
• udzieli odpowiedzi, na inne pytania związane z pozyskaniem sprzętu refundowanego.

Pełny wykaz wyrobów medycznych wraz z limitami NFZ do pobrania tutaj.

Dofinansowanie z PCPR lub MOPS

W przypadku, gdy Pacjent ma problem z wypłaceniem udziału własnego lub potrzebują zaopatrzenia, którego cena jest wyższa niż określony limit refundacji NFZ, może on ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), wynoszące nawet do 150% limitu wyznaczonego przez NFZ, np.:

Wózek inwalidzki specjalny
NFZ (100%): 3000zł + PCPR (150%NFZ): 4500zł = 7500zł

Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
NFZ (70%): 350zł + PCPR (150%NFZ): 525zł = 875zł

Aby ubiegać się o dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy skompletować niżej podaną dokumentację:

• uzupełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na sprzęt (druk wniosku można odebrać w danym PCPR/MOPS lub pobrać w wersji elektronicznej i wydrukować ze strony internetowej placówki)
• ksero wydanego przez lekarza i podbitego w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia Zlecenia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
• oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
• fakturę pro formę lub właściwą na dany sprzęt, np. wózek

Dofinansowania z Samorządu

1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu- do 5000zł
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B- do 2100zł

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania- do 20000zł dla osoby niewidomej
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania- do 4000zł dla osoby głuchoniemej

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 1: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym- do 2000zł
– Zadanie 2: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości przy amputacji:

  • w zakresie ręki – 9.000 zł
  • przedramienia – 20.000 zł
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł
  • na poziomie podudzia – 14.000 zł
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

– Zadanie 3: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wystąpienie o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu, realizator programu składa we właściwym terytorialnie Oddziale PFRON.

Powrót